این سوال بسیاری از عموم مردم است وبارها وبارها با آن مواجه شده ام که پاسخ های متفاوتی به آن داده اند و در اینجا می توانم بگویم پاسخ به آن کاملا نسبی است. چرا که با توجه به آنچه درمقاله ویژگی های صدای یک خواننده خوب گفته شد، بعضی از ویژگی های صدای انسان ذاتی و بعضی دیگر اکتسابی می باشد، اما نکته حائز اهمیت در جمله "آیا هرکس بخواهد میتواندخواننده شود؟" اینجاست که اگر منظور از خوانندگی رسیدن به سطحی متوسط است جواب آری است به شرط آنکه کسی دارای حداقل استعداد ذاتی باشد و پس از آن با انجام تمرینات مناسب صداسازی و خوانندگی نزد استادی با تجربه ویژگی های اکتسابی را بدست آورده وخصوصیات ذاتی صدایش را نیز بهبود بخشد. اما اگر منظور رسیدن به سطوح عالی خوانندگانی نظیر استادان ادیب خوانساری، بنان ایرج،گلپا، شجریان و... است علاوه بر اینکه باید از موهبت استعداد ذاتی بسیارخوبی برخوردار باشد باید سالهای سال بکوشد و تحقیق و تمرین فراوانی نزداستادان بزرگ انجام دهد تابه این سطح از کمال درخوانندگی برسد.