استاد اسماعیل ادیب خوانساری

استاد ادیب خوانساری در سال 1280متولد شد،واز محضراساتید بزرگی نظیر سیدرحیم ،عندلیب،حبیب شاطرحاجی ونایب اسدالله تلمذ نمود. استاد ادیب خوانساری خواننده ایست که مورد تایید تمامی بزرگان آواز قبل و بعد از خود است.وی در انتخاب شعر ،وضوح ادای کلمات کم نظیراست.وسعت صدای بالای ادیب،واوج خوانی و پرقدرت خواندن در عین نرمش وصدای گرم بدون خشونت ، و تنوع تحریرها و بویژه استفاده بی نظیر او از غلت ها از او خواننده ای بی نظیر ساخته که هیچ کس نتوانست ازاوتقلید کند .استاد طاهرزاده درباره وی میگفت:اگر من رییس رادیو بودم میگفتم تنها ادیب باید بخواند-استاد تاج اصفهانی میگفت: همه دوست دارند مثل من بخوانند ولی من دوست داشتم مثل ادیب میخواندم-استاد گلپایگانی میگوید :تنها صدایی که مرا اقناع میکند صدای ادیب خوانساری است. استاد ادیب خوانساری سرانجام در سال 1361بدرود حیات گفت.