استاد حسین خواجه امیری(ایرج)

استاد حسین خواجه امیری(ایرج)در سال 1311در خالد آباددیده به جهان گشود.صدای خوش در خانواده استاد ایرج موروثی است.چنانکه پدربزرگ وی از خواندگان بزرگ دربار ناصری بود و پدرایشان نیز از صدای خوشی بهره مند بوده است. استاد ایرج ازروش خواندن تعزیه خوانها استفاده برده همچنین ازصفحات خوانندگانی نظیر استادان تاج و ادیب استفاده برده است، ضمن اینکه حدود دوسال در محضر استاد صبا تلمذ کرده است. استاد ایرج دارای صدایی رسا و مردانه با وسعت صدایی بالا وکم نظیر است،صدایش در فراز وفرود پرصلابت ، گرم ،زیبا وبدون فشاراست .تحریرها در آواز ایرج از لحاظ قدرت ،صلابت و سرعت به یک شاهکار تبدیل شده است.استاد ایرج آوازهایی استثنایی ازخود به یادگار گذاشته است.همه استادان آواز صدای وی را ستوده اند.چنانکه استاد حسن کسایی به حق اورا پهلوان آواز مینامد واستاد شجریان صدای وی را یک متر و معیار درآواز میداند. خوشبختانه پهلوان آواز ایران هنوزهم در 85 سالگی همچنان توانا میخواند.