استاد حسین قوامی

استاد حسین قوامی در سال 1288 دیده به جهان گشود. استاد قوامی شاگرد استاد عبدالله حجازی بود و با نام مستعار فاخته ای میخواند.قوامی صدایی فاخرو روشن ،نرم وروان داشت وشعر را بسیار روان و زیبا ادا میکرد،همچنین تحریر های به جا و به اندازه ای داشت . آواز استاد قوامی عاری از خشونت و به دور از داد زدن است ، صدای قوامی همیشه جوان بود وبه طور خلاصه میتوان گفت آواز قوامی هیچگاه کهنه شدنی نبوده وهمواره بدیع و جاودان خواهد بود .گفتنی است استاد قوامی در خواندن تصنیف نیز تبحر بالایی داشت. سرانجام استاد حسین قوامی در سال 1368 به دیار باقی شتافت.