استاد رامبد صدیف

استاد رامبد صدیف در سال 1318 در اردبیل به دنیا آمد. وی درنوجوانی برای تعلیم آواز نزد استادحسین یاحقی رسید که استاد یاحقی، استاد سلیمان امیر قاسمی را به او معرفی نمود و استاد صدیف در حدود پانزده سال نزد مرحوم امیر قاسی شاگردی نمود.همچنین استاد صدیف از محضر استادان بزرگ دیگری نظیر اقبال آذر و عبدالله دوامی استفاده کرد.از مشخصات آواز استاد صدیف میتوان به وسعت صدا و قدرت مثال زدنی او اشاره نمود.استاد صدیف دارای حجم صدای بسیار بالاو در اجرای تحریر های متنوع استادی کم نظیر است. همچنین استاد صدیف دارای سبکی ممتاز و در مرکب خوانی و مرصع خوانی چیره دست است.