استاد سید محمد طاهرپور

استاد سید محمد طاهرپوردر سال 1290 متولد شد.وی برادر زاده استاد سید حسین طاهرزاده میباشد.ودر شیوه آواز خود از سبک استادانی نظیر طاهرزاده ،تاج وادیب بهره برده ،اما استاد اصلی او استاد عبدالحسین صدر می باشد که گوشه صدری در افشاری نیز منسوب به اوست.طاهر پور دارای صدایی گرم و تحریر هایی استادانه و پیچیده ونرم وروان می باشد.او در شعر خوانی همانند ادیب و تاج کم نظیر است.و بسیار با احساس و زیبا میخواند.از طاهرپور ضبط های زیادی به جا نمانده است وگرنه بی گمان از معروف ترین خوانندگان تاریخ ایران میشد.سرانجام استاد سید محمدطاهرپور در سال 1383 به دیار باقی شتافت.