استاد محمود محودی خوانساری

استاد محمودی خوانساری در سال 1312 در خوانسار تولد یافت.وی شاگردی استاد ابوالحسن صبا را در کارنامه خود دارد.استاد محمودی خوانساری خواننده ای صاحب سبک است و بسیار پر سوز و گداز میخواند، واحساس وشور و حرارت در صدایش موج میزند، چنانکه استاد تاج اصفهانی در مورد وی میگفت این مرد که میخواند آدم را آتش میزند.وی تحریر های خاص و متفاوتی از تمامی خوانندگان دیگر دارد.صدایش گرم و مقبول اساتید بود چنانکه استاد اسدالله ملک بیش از همه خوانندگان به صدای وی عشق میورزید.همچنین وی بیشتر آوازه خوان است و تنها چند تصنیف خوانده که البته بسیار زیبا و دلنشین است.استاد محمودی خوانساری عمری کوتاه داشت و در سال 1366 دار فانی را وداع گفت.