استاد محمود کریمی

استاد محمود کریمی در سال 1306 درتهران متولد گشت.وی نزد استاد عبدالله دوامی استاد مسلم ردیف آوازی ،آوازرا فراگرفت وهمچنین در محضراستاد محمد ایرانی مجرد به فراگیری سه تار و ردیف های سازی پرداخت.استاد محمود کریمی بی شک از بهترین ردیف دانان محسوب میگردد.صدایش گرم و زیباست.گرچه استاد کریمی اجراهای اندکی داشته اما خوشبختانه از وی ردیف آوازی به جا مانده که به عقیده بسیاری از استادان بهترین ردیف آوازی می باشد.استاد محمود کریمی شعر را بسیار واضح وروان و بی لهجه میخواند.واز به کاربردن کلماتی نظیرامان ،جانم و... پرهیز می کرد.استاد کریمی بیشتر همت خود را به آموزش آواز صرف کرد و از شاگردان وی میتوان به شهرام ناظری، سیدحسام الدین سراج، پریسا وقاسم رفعتی اشاره کرد.سرانجام استاد محود کریمی در سال 1363 به دیار باقی شتافت.